بازگشت فیلم‌های پرسروصدا به پرده سینماهای هند پس از فروکش کردن کرونا