همه واکسن‌ها می‌توانند به عنوان دُز یادآور استفاده شوند

همه واکسن‌ها می‌توانند به عنوان دُز یادآور استفاده شوند