دومین دوئل مجیدی و منصوریان این بار در آبادان

دومین دوئل مجیدی و منصوریان  این بار در آبادان