تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر استفاده از منابع مولدساز

تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر استفاده از منابع مولدساز