سانحه برای یک فروند بالگرد در شهرستان اردل تکذیب شد

سانحه برای یک فروند بالگرد در شهرستان اردل تکذیب شد