۲۰ درصد کل احکام بودجه اجرایی شده است

۲۰ درصد کل احکام بودجه اجرایی شده است