بورس بدترین بازار آبان ماه لقب گرفت

بورس بدترین بازار آبان ماه لقب گرفت