کف قیمت فروش فیلم به تلویزیون و پلتفرم‌ها ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد

کف قیمت فروش فیلم به تلویزیون و پلتفرم‌ها ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد