آگیلار نتو: برزیل به دنبال قوی کردن روابط تجاری با ایران است