از گواردیولا انتقاد می‌کنند؛ مجیدی که عددی نیست

از گواردیولا انتقاد می‌کنند؛ مجیدی که عددی نیست