امکان افزایش ظرفیت عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه وجود دارد

امکان افزایش ظرفیت عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه وجود دارد