پای اُمیکرون به کشور باز شده است؟

پای اُمیکرون به کشور باز شده است؟