احتمال ورود سویه جدید کرونا از طریق مرز دریایی بوشهر

احتمال ورود سویه جدید کرونا از طریق مرز دریایی بوشهر