ماجرای نخستین فرار پهلوی دوم، ۳ روز قبل از کودتای ۲۸ مرداد