تنها در سایه همکاری کشورهای منطقه ثبات و امنیت پایدار برقرار می‌شود

تنها در سایه همکاری کشورهای منطقه ثبات و امنیت پایدار برقرار می‌شود