لزوم احصاء و ارائه اطلاعات خانه‌های پلاک قرمز

لزوم احصاء و ارائه اطلاعات خانه‌های پلاک قرمز