سند آمایش سررزمینی در کل کشور تهیه شده است

سند آمایش سررزمینی در کل کشور تهیه شده است