مظاهری: مشکلی برای حضور در دربی ندارم

مظاهری: مشکلی برای حضور در دربی ندارم