چرا بعضی‌ها کرونا نمی‌گیرند؟

چرا بعضی‌ها کرونا نمی‌گیرند؟