راهبرد گفتگوی سراسری و فراگیر حلقه مفقوده حل مسائل کشورهای اسلامی است