مهم است که معاون فرهنگی وزیر ارشاد مصائب ناشران را بشناسد