آدرس محل استقرار تیم های شهرداری تهران جهت واکسیناسیون جاماندگان اربعین