پاشازاده: هیچ مسئولیتی از طرف وزارت ورزش در استقلال نگرفتم