جزئیات حادثه آتش سوزی در خط لوله گاز غرب پایتخت

جزئیات حادثه آتش سوزی در خط لوله گاز غرب پایتخت