تساوی پدیده و فجرسپاسی/ آلومینیوم با یک امتیاز جای استقلال را گرفت

تساوی پدیده و فجرسپاسی/ آلومینیوم با یک امتیاز جای استقلال را گرفت