دروازه‌بان استقلال دربی را از دست داد؟

دروازه‌بان استقلال دربی را از دست داد؟