آیت الله صافی: از هیچکس گله و شکایتی ندارم

آیت الله صافی: از هیچکس گله و شکایتی ندارم