تولید کنندگان به کیفیت و قیمت کالا توجه جدی داشته باشند