۵۰ میلیون دلار برای ضمانت صادرات به سوریه اختصاص یافته است

۵۰ میلیون دلار برای ضمانت صادرات به سوریه اختصاص یافته است