درج برند خارجی روی کالای ایرانی چه توجیهی دارد؟

درج برند خارجی روی کالای ایرانی چه توجیهی دارد؟