نیمکت نشینی عزت اللهی در دیدار وایله مقابل سیلکبورگ +عکس