معاون امور زنان رئیس جمهور: دختران ما از زهرا نعمتی الگو بگیرند