دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منع قانونی ندارد

دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منع قانونی ندارد