عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود/ اجرایی کردن سیاست خارجی دولت یکی از ابعاد سفر به تاجیکستان بود