خطیب زاده: وزیر امور خارجه در اولین فرصت به بیروت سفر خواهد کرد