آغاز به کار کریدور ترانزیتی زمینی امارات-ترکیه از طریق ایران

آغاز به کار کریدور ترانزیتی زمینی امارات-ترکیه از طریق ایران