معاون اول قوه قضاییه: رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در اجرای سند تحول قضایی، برنامه زمانبندی عملیاتی ارائه دهند

معاون اول قوه قضاییه: رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در اجرای سند تحول قضایی، برنامه زمانبندی عملیاتی ارائه دهند