حفظ صیادمنش یعنی بودجه یک سال زوریا!

حفظ صیادمنش یعنی بودجه یک سال زوریا!