هفت ویژگی منحصر به فرد واکسن کرونای «رازی کووپارس»