واکسیناسیون جاماندگان اربعین طی مسیر راهپیمایی در پایتخت