چرا مغز حتی در حالت استراحت انرژی زیادی مصرف می‌کند؟

چرا مغز حتی در حالت استراحت انرژی زیادی مصرف می‌کند؟