دانشمندان در فکر مبارزه جدی با یک ابر میکروب

دانشمندان در فکر مبارزه جدی با یک ابر میکروب