رئیس دیوان عدالت اداری: احقاق حق باید در کمترین زمان و با هزینه کم صورت گیرد