نیمکت نشینی قلی زاده در دیدار شارلروا مقابل مچلن +عکس