ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟