نماینده محصولات برق صنعتی ISBS …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپمدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …

افزایش مرگ ناشی از سکته مغزی در اثر کرونا