گفت و شنود/ سه تا دوچرخه!

گفت و شنود/ سه تا دوچرخه!