وزیر کشور سکان هدایت استان همدان را به «قاسمی فرزاد» سپرد