در ۲ ماه اخیر پرداخت‌های دولت بدون خلق پول صورت گرفته است