مخبر: روند واکسیناسیون عمومی با سرعت بیشتری انجام می‌شود